Cadrul legislativ Politia Locala Braila

 Actele normative pe care sunt împuterniciți polițiștii locali Brăila conform Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr.2412/17.03.2011


Legea nr.12/1990 – privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată;
Legea nr.61/1991 – pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;
Legea nr.50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare ;
Legea nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.98/1994  privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, republicată;
Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control;
Legea nr.333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
legea nr.554/2003 privind măsuri  pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localități;
Legea nr.67/2004 – pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.481/2004 – privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.13/2007 – Legea energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.230/2007 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G.R. nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților;
H.G.R. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G.R. nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G.R. nr. 2293/2004 privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialelor lemnoase;
H.G.R nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G.R. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
O.G.R. nr.20/1994 – privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată;
O.G.R. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată;
O.G.R. nr.43/2000 – privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată;
O.G.R. nr.99/2000 – privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;ABR
O.U.G. nr.243/2000 privind protecţia atmosferei, cu modificările şi completările ulterioare;ABR
O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
O.U.G. nr.57/2007 privind regimul juridic al ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
H.C.L.M. nr.5/2003 cu privire la constatarea și sancționarea contravențiilor săvârșite prin încălcarea normelor de gospodărire și transport pe teritoriul Municipiului Brăila, modificată și completată prin H.C.L.M. nr.462/2004, H.C.L.M. nr.213/2008 și H.C.L.M. nr.288/2009;
H.C.L.M. nr.349/2007, privind Organizarea și desfășurarea activității de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Brăila, conform Legii nr.38/2003, privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, modoficată și completată prin Legea nr.265/2007, cu modoficările și completările ulterioare;
H.C.L.M. nr.117/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în Municipiul Brăila;
H.C.L.m. nr.334/2005 privind aprobarea înregistrării și ținerea evidenței vehiculelor pentru acre nu există obligativitatea înmatriculării;
H.C.L.M nr.4/2004 privind reglementarea organizării și funcționării transportului public local de călători în Municipiul Brăila, cu modificările și completările ulterioare;
H.C.L.M. nr.248/2008 privind interzicerea expunerii de produse în vederea vânzării pe terenuri aparținând domeniului public și privat al Municipiului Brăila, completată prin H.C.L.M nr.268/2009;
H.C.L.M. nr.39/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciilor de transport public local în Municipiul Brăila, a Indicatorilor de performanță și a Caietului de sarcini ale Serviciului de transport public local Brăila;
H.C.L.M. nr.133/2009 privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public în Municipiul Brăila;
H.C.L.M. nr.247/2009 privind aprobarea Regulamentului și Indicatorilor de performanță ai Serviciului public de salubrizare a Municipiului Brăila;
H.C.L.M. nr.103/2008 privind parcarea vehiculelor grele pe raza teritorială a Municipiului Brăila;
H.C.L.M. nr.381/2009 – anexele nr.2 și 3 privind regulamentele de acordare a Avizului și Autorizatiei de funcționare;
H.C.L.M. nr.408/2010 privind reglementarea condițiilor de punere pe piață a unor produse și substanțe asimilate plantelor, preparatelor stupefiante sau psihotrope;
H.C.J. nr.95/2003 privind stabilirea contravențiilor și sancționarea faptelor care tulbură grav activitatea educativă, ordinea publică și bunele moravuri în unitățile de învățământ și zona limitrofă din județul Brăila.

 

 

 

 

In atentia dvs!


Poliția Locală Brăila NU utilizează conturi create pe paginile de socializare (Facebook, Twitter, MySpace, Linkedin, etc)
Informațiile, dialogurile, imaginile postate pe astfel de site-uri nu reprezintă instituția, fiind în întregime responsabilitatea deținătorilor conturilor.
Faptul de a pretinde a fi o altă persoană, crearea de conturi multiple sau care în mod fals se pretind a reprezenta o instituție subminează comunitatea și încalcă termenii și condițiile de folosire a acestor site-uri.
In cazul unor astfel de încălcări ne vom adresa instituțiilor abilitate.

PROTECTIA DATELOR

cu caracter personal

 

 

 

 

DETALII PRIVIND PROTECTIA DATELOR

Program audiente

 

Director executiv

Tănase Georgică

luni, miercuri 09:00 - 12:00

 

Director executiv adjunct

 

TELEFON URGENTE

 1 1 2

Joomla templates by Joomlashine