Buletin informativ

Cu informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, modificată și completată, informatia de interes public este orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul, forma sau de modul de exprimare a informatiei.

Poliția Locală Brăila asigură accesul, din oficiu, la următoarele informatii de interes public:

a)       Actele care reglementează organizarea și funcționarea instituției publice Poliția Locală Brăila

 -  Legea poliției locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

-  H.G.R nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

-  O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ

-  HCLM nr. 56/2011 privind privind aprobarea înființării Poliției Locale Brăila prin reorganizarea Direcției Poliția Comunitară Brăila, modificată și completată de H.C.L.M. nr. 734/2022 privind Reorganizarea Poliției Locale Brăila, modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare.

- Regulament intern

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

-   Structura organizatorică: Organigrama – aprobată prin H.C.L.M. nr. 734/2022.

-  Atribuţiile departamentelor sunt prevăzute în Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale Brăila aprobat prin H.C.L.M. nr. 734/2022.

- Codul de conduita

-  Programul de funcționare: Luni –Vineri  08:00-16:00.

-  Programul de audienţe: Luni și Miercuri: ora 09:00-12:00.

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

Director Executiv: Dl TĂNASE GEORGICĂ

 

Funcționar responsabil cu difuzarea informațiilor publice: Spoeală Liliana

 

 d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

         - Denumirea: POLIȚIA LOCALĂ BRĂILA

-  Sediul : Str.Orientului nr.23, mun. Brăila, jud.Brăila.

-  Telefon/fax secretariat : 0339-401343,

-  Telefoane dispecerat : 0339-401346, 0766-664333, 0239-988

-  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  adresa paginii de Internet: www.politialocalabraila.ro

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

      „Transparență bugetară”

 

f) lista cuprinzând documentele de interes public;

-          Lista actelor normative în baza cărora funcționează instituția

-          Organigrama instituției Poliția Locală Brăila

-          Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale Brăila

-          Datele de identificare ale conducătorilor instituției (nume, prenume, funcție)

-          Bugetul și bilanțul contabil

-          Programul de funcționare;

-          Programul de relații cu publicul;

-          Situații statistice cu privire la numărul de sancțiuni contravenționale aplicate în domeniile ordine și liniște publică, circulație pe drumurile publice, protecția mediului disciplina în construcții și afișaj stradal și activitate comercială.

-          Siuații statistice cu privire la dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată.

-          materiale documentare, stiri si comunicate de presa;

-        documente necesare desfasurarii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

-        declaratii de avere;

-        salariile de baza a personalului ale funcționarilor  publici și personalului contractual din cadrul Poliției Locale Brăila.

-        Raport de activitate anual.

-        Raport anual cu privire la respectarea prevederilor acordurilor colective încheiate în condițiile legii precum și la activitatea desfășurată de comisia  paritară.

-        Principiile și normele de conduită ale funcționarilor publici din cadrul Poliției Locale Brăila

Excepții:

-   -  informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

-        informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

-        informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurentei loiale, potrivit legii;

-        informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

-        informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

-        informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

-        informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

     g) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

 

 -          Decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

   h) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 -          Conform art.32 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, aprobate prin H.G. nr.123/2002 în cazul în care o persoana consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia   i-a fost solicitată informaţia.

-          Conform art.22 din Legea nr.544/2001 și art. 36 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă,  se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

    i) rapoarte anuale privind activitatea comisiei paritare

   Raport anul 2023  

   Raport anul 2022

   Decizie comisie paritara 04.05.2022

   Decizie comisie paritara 18.03.2022

   Raport anul 2021

   Raport anul 2020

   Raport anul 2019

In atentia dvs!


Poliția Locală Brăila NU utilizează conturi create pe paginile de socializare (Facebook, Twitter, MySpace, Linkedin, etc)
Informațiile, dialogurile, imaginile postate pe astfel de site-uri nu reprezintă instituția, fiind în întregime responsabilitatea deținătorilor conturilor.
Faptul de a pretinde a fi o altă persoană, crearea de conturi multiple sau care în mod fals se pretind a reprezenta o instituție subminează comunitatea și încalcă termenii și condițiile de folosire a acestor site-uri.
In cazul unor astfel de încălcări ne vom adresa instituțiilor abilitate.

PROTECTIA DATELOR

cu caracter personal

 

 

 

 

DETALII PRIVIND PROTECTIA DATELOR

Program audiente

 

Director executiv

Tănase Georgică

luni, miercuri 09:00 - 12:00

 

Director executiv adjunct

 

TELEFON URGENTE

 1 1 2

Joomla templates by Joomlashine